JADWAL BINA SANTRI SEMESTER GENAP

YAYASAN AL WATHONIYAH ASSHODRIYAH 9

SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 2 JAKARTA

TAHUN PELAJARAN

2020/2021

KEPALA SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 2 JAKARTA : SAMAN, S.E., M.M.

PENANGGUNG JAWAB BINA SANTRI : ZAUHAR IBRAHIM, S.Pd